RODO

Drogi Pacjencie,

wobec obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, chcielibyśmy przekazać podstawowe informacje o wykorzystywaniu Pani/Pana danych osobowych w związku z udostępnieniem ich na rzecz Centrum Zmian Usługi psychologiczne i psychoterapia Natalia Biskupska oraz Warte Przeżycia Strefa Terapii i Rozwoju Agnieszka Tendyra, ul. Kręta 33H, 43-220 Świerczyniec

Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Natalia Biskupska, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą “Centrum Zmian Usługi psychologiczne i psychoterapia”, ul. Cedrowa 74, 40-162 Katowice & Agnieszka Tendyra prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą “Warte Przeżycia Strefa Terapii i Rozwoju”, ul. Kręta 33H, 43-220 Świerczyniec. Można się z nimi skontaktować elektronicznie wysyłając wiadomość na adres: biskupska.natalia@gmail.com lub agnieszkatendyra@gmail.com, telefonicznie pod nr telefonu: 694 429 177 oraz 501 234 107.

Cel przetwarzania danych

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach, tj.:

 • w celu prowadzenia profilaktyki zdrowotnej: informowanie pacjenta o możliwości udzielenia świadczenia, przekazywanie materiałów edukacyjnych, przekazywanie informacji o wydarzeniach prozdrowotnych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy mogli świadczyć na Pani/Pana rzecz pełnego zakresu usług
 • w celu przeprowadzenia konsultacji, diagnozy i terapii psychologicznej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy mogli świadczyć na Pani/Pana rzecz pełnego zakresu usług
 • w celu zapewnienia stałego kontaktu z Pacjentem w celu realizacji usług, tj.: rejestracja Pacjenta, zapewnienie ciągłości opieki psychologicznej, w tym m.in. przypomnienie o terminie realizacji usług, potwierdzenie wizyty, odwołanie wizyty, poinformowanie o zmianach organizacyjnych, które mają wpływ na udzielenie oczekiwanego świadczenia, odbieranie i archiwizacja Pani/Pana oświadczeń i kontraktów terapeutycznych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy mogli świadczyć na Pani/Pana rzecz pełnego zakresu usług
 • w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełnienia obowiązków podatkowych: wystawianie rachunków/faktur za wykonane w ramach „Centrum Zmian” usługi. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.

Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe ujawniane są następującym kategoriom odbiorców:

 • dostawcom usług zapewniającym „Centrum Zmian” odpowiednie rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielenie świadczeń zdrowotnych (np. dostawcy usług informatycznych, portalowi ZnanyLekarz.pl);
 • dostawcy usług księgowych, na potrzeby wystawiania dokumentów rachunkowo-księgowych;
 • dostawcom usług prawnych i doradczych, w przypadku potrzeby dochodzenia należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym);
 • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania
Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania:

 • w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO dane osobowe zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego będą przechowywane przez okres do wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa. Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względu na obowiązki podatkowe przetwarzane są przez okres wskazany w art. 74 ustawy o rachunkowości, tj. co do zasady przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.
 • w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umowy lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 • w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 • w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia przez Panią/Pana tej zgody.

Prawa

Zakres przysługujących Pani/Panu praw w zakresie ochrony danych osobowych zależy od podstawy prawnej ich przetwarzania:

 • Zawsze przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
 • We wskazanych w RODO przypadkach ma Pani/Pan również prawo do żądania usunięcia danych osobowych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
 • Prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania m.in. w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne.
 • W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) RODO dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
 • Nie zależnie od podstawy przetwarza przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w związku z działalnością „Centrum Zmian” nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.